Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nertsen kunnen mensen besmetten met Covid-19

Ingediend door jinke op 20 mei 2020 - 09:02

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat nertsen hoogstwaarschijnlijk een medewerker van een nertsenbedrijf hebben besmet met Covid-19. Dit betekent dat er toch sterke aanwijzingen zijn voor een besmetting van dier op mens. Eerder is de kans daarop door het ministerie van LNV als vrijwel uitgesloten bestempeld.

In een brief aan de Tweede Kamer, waarin landbouwminister Schouten de meest recente onderzoeksresultaten naar buiten brengt, wordt bekend gemaakt dat de zogeheten zoonosenstructuur in werking is getreden. Plat gezegd; niet langer heeft het ministerie van Landbouw de touwtjes in handen als het gaat om de besmette nertsenbedrijven, maar het ministerie van Volksgezondheid. Deze zoönosenstructuur is in het leven geroepen na de Q-koorts epidemie, toen bleek dat het ministerie van Landbouw de uitbraak van Q-koorts te lang had veronachtzaamd.

iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Uit het onderzoek naar de nertsen, onder leiding van epidemioloog Arjan Stegeman, is tot dusver niet gebleken dat het SARS-CoV-2 virus zich in de omgeving heeft verspreid. Wel wordt de ‘genetische stamboom’ van besmette mensen uit de omgeving van het besmette nertsenbedrijf in kaart gebracht om ''op deze wijze een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen''.

In de kamerbrief worden geen nadere mededelingen gedaan over een eventuele ruiming van de besmette bedrijven. Wel heeft Schouten Covid-19 aangemerkt als een besmettelijke dierziekte. Alle nertsenbedrijven zijn verplicht mee te werken aan nader onderzoek.

In het Eindhovens Dagblad zegt viroloog Marion Koopmans dat ze hoopt en verwacht dat het coronavirus weer zal verdwijnen uit de nertsenstallen. ''Maar dat moeten we vanuit het oogpunt van volksgezondheid natuurlijk wel zeker weten. Je wil niet dat dit virus bij dierhouderijen blijft rondpruttelen, waardoor je de kans hebt dat er een nieuw reservoir ontstaat. De grieppandemie van 1918 is bij varkens terechtgekomen en blijven circuleren. Dat betekent dat je een nieuwe virusvariant hebt, die ook weer terug kan ontsnappen naar mensen. Dat moeten we echt voorkomen.”

Alle mensen in de buurt van de nertsenhouderijen die door de GGD op corona getest, zal de virussequentie in beeld worden gebracht. ''Ten eerste dus om te kijken of er nog meer besmettingen van dier op mens zijn, ten tweede om nog zekerder te stellen dat dat echt zo is, dat het virus van de nerts op een mens is overgebracht,” aldus Koopmans.

Update 5 juni 2020
Er blijken veel meer nertsenbedrijven besmet met het virus. In totaal gaat het tot dusver om 10 bedrijven. Er dreigt zich bij deze dieren een zogeheten reservoir aan virus voor te doen dat uiteindelijk een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Dat de risico's voor de volksgezondheid verwaarloosbaar zijn, zoals eerder door de autoriteiten aangegeven, wordt nu niet langer betoogd. Medewerkers van nertsenbedrijven kunnen wel degelijk besmet raken. Temeer daar het lastig blijkt voldoende beschermende maatregelen te treffen en bij lichte ziekteverschijnselen niet aan het werk te gaan. Ook in de nertsenfokkerij zijn nogal wat arbeidsmigranten actief. Dat bemoeilijkt de communicatie, zo blijkt uit een rapport van het Outbreak Management Team Zoönosen. Dat team wijst er voorts op dat de nertsen op dit moment jongen hebben. Het team houdt er rekening mee dat daardoor de zogeheten virusload met een factor 5-6 toeneemt, waardoor verspreiding buiten de stal niet kan worden uitgesloten.
Besmette nertsenbedrijven zullen worden geruimd. Na het ruimen van de nertsen worden de bedrijven gereinigd en ontsmet. Daarna moet de fokkerij een aantal weken dicht.
Brabantse infectieziektedeskundige Jos van de Sande signaleert op basis van besmettingscijfers van het RIVM dat er zich een hotspot voordoet in Deurne. Een relatie met het nertsenbedrijf in Deurne sluit hij niet uit. Of het de nertsen zijn of medewerkers van het bedrijf die voor verspreiding hebben gezorgd, is nog niet bekend.

Update 16 juni 2020
In totaal zijn 15 nertsenbedrijven geruimd vanwege een besmetting met Sars-Cov2.

Redactie Levende Have

Eerdere berichten:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier