Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Belangenvereniging van hobbydierhouders stopt ermee

Ingediend door jinke op 11 april 2022 - 10:14

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) houdt na bijna twintig jaar op te bestaan. De algemene ledenvergadering heeft het voorstel van het bestuur tot opheffing van de vereniging met slechts één stem tegen aangenomen.

De NBvH is in 2002 opgericht na de mond- en klauwzeercrisis in 2001. In die tijd werden duizenden hobbymatig gehouden schapen, geiten, runderen en varkens preventief gedood. De dieren waren niet ziek, maar konden ziek worden, was de redenering van de overheid. De bevoegdheid om deze dieren te doden was vastgelegd in de wet. Het doden van al die dieren gebeurde uitsluitend om het land zo snel mogelijk ''mkz-vrij'' te krijgen, waarna de export van vlees weer op gang kon komen. Er was geen regeling die toestond de dieren voor het leven te vaccineren. Uitsluitend noodvaccinaties waren toegestaan, waarna de dieren alsnog werden gedood.

In 2003 werden opnieuw grote aantallen hobbymatig gehouden kippen, eenden en ander gevogelte gedood vanwege de toen heersende vogelgriep. Dit leidde tot zoveel verzet dat de overheid het beleid wel moest wijzigen. Er kwam steun vanuit de wetenschap dat hobbymatig gehouden dieren weinig risico vormen voor de dieren in de vee-industrie. Toch duurde het nog een aantal jaren voordat de NBvH een voet tussen de deur kreeg bij het ministerie van landbouw. Het is aan de vasthoudendheid van voorzitter Paula Polman en de in 2010 overleden secretaris Christine Bijl te danken dat er een verandering op gang kwam in het beleid van de overheid. Zo zijn er bij de bestrijding van dierziekten aparte regels gekomen voor hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Anno 2022 constateert het bestuur van de NBvH, waarvan Paula Polman nog altijd voorzitter is, dat het draagvlak van de vereniging te wensen over laat en dat het de afgelopen jaren niet is gelukt voldoende nieuwe leden en ook bestuursleden te werven. ''Er is twintig jaar hard gewerkt aan de positionering van de kleinschalige en hobbymatige houderij in het Nederlandse en Europese speelveld. De NBvH heeft sinds de oprichting veel bereikt voor de kleinschalige en hobbymatige houders. We zijn een serieuze gesprekspartner. Ook in de toekomst blijft deze belangenbehartiging nodig'', aldus het bestuur in een toelichting op het opheffingsbesluit. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er inmiddels voldoende andere organisaties zijn die de belangenbehartiging op zich kunnen nemen.

''Met steun en inspanning van de NBvH zijn sinds 2002 drie nieuwe belangenbehartigingsplatforms opgericht: - het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders in 2006 - KleindierNed sinds april 2021 (doorstart van de NWPP uit 2005). Sinds 2020 is er jaarlijks overleg van varkensorganisaties (Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Bonte Bentheimer landvarken Fokkersclub Nederlands Landvarken, Hobbyvarkenvereniging, Kunekunevereniging Nederland en NBvH). Hiermee heeft de NBvH één van zijn doelstellingen uit de statuten gerealiseerd, namelijk samenwerking op het gebied van de belangenbehartiging van hobbydierhouders. Het bestuur constateert dat met het bestaan van deze platforms de belangenbehartiging voor de toekomst gewaarborgd is.''

De NBvH heeft volgens het bestuur als zelfstandige brede belangenbehartigingsvereniging geen toekomst meer. ''Daarbij komt het afnemend aantal leden (110) en het onvoldoende kunnen vernieuwen en verbreden van het bestuur. Dit leidt tot het voorstel van het bestuur aan de leden om de NBvH te ontbinden.''

De Stichting Levende Have heeft bij monde van Jinke Hesterman, tevens een van de oprichters van de NBvH, voorafgaand aan de stemming over het besluit haar grote waardering uitgesproken over alle inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd en de resultaten die zijn geboekt. De Stichting Levende Have heeft vanuit de NBvH altijd veel steun ondervonden bij het realiseren en in stand houden van het kennisnetwerk voor hobbydierhouders.

Redactie Levende Have

Lees meer

 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier