Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Handhaving wolfwerende maatregelen is nog lastig

Ingediend door jinke op 06 juni 2023 - 08:54

De handhaving van wolfwerende maatregelen is nog lastig, zo blijkt uit antwoorden van minister Van der Wal op vragen van Tweede Kamerlid Vestering. Er is volgens Van der Wal sprake van een ''transitieperiode'' waarin  houders van onder andere schapen zich moeten instellen op de aanwezigheid van de wolf.

Hoewel zij wettelijk verplicht zijn hun schapen te beschermen tegen roofdieren (Artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren), is het niet zo dat zij onder alle omstandigheden wolfwerende maatregelen moeten treffen. ''Dat betekent dus ook dat een houder die geen wolfwerende maatregelen heeft getroffen, niet zonder meer in overtreding is van artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren', aldus Van der Wal.

De NVWA bekijkt in welke gevallen, in relatie tot de wolf, maatregelen nodig zijn en welke concrete maatregelen passend zijn. Dit is nodig om zogeheten risico-gebaseerde inspecties te kunnen uitvoeren. Van der Wal: ''De beoordeling of er sprake is van een overtreding is maatwerk: hoe schat de veehouder het risico op een wolvenaanval redelijkerwijs in en welke maatregelen zijn mogelijk, geschikt, passend en proportioneel.''

Open norm
Van der Wal wijst erop dat Artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren een open norm bevat: het bepaalt dat een dier, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, zo nodig bescherming wordt geboden tegen roofdieren. Dit houdt in dat houders van dieren in gebieden waar roofdieren voorkomen, waar nodig, maatregelen moeten treffen om hun dieren die buiten zijn, bijvoorbeeld in de wei, tegen aanvallen van roofdieren te beschermen. Maar hoe houders van dieren invulling aan deze verplichting dienen te geven is in de regelgeving niet nader ingevuld.

Update 6 juni 2023
De recente uitspraak van College van Beroep voor het Bedrijfsleven (ECLI:NL:CBB:2023:285) biedt nog geen aanknopingspunten. De zaak was in kort geding aangespannen door Animal Rights tegen de minister van LNV. Animal Rights had gevraagd om handhaving tegen een schapenhouder omdat deze geen of onvoldoende voorzorgsmaatregelen zou hebben getroffen om zijn schapen te beschermen tegen roofdieren, c.q. wolven. Het verzoek was door het ministerie afgewezen, waarna Animal Rights een kort geding aanspande. De schapen van de schapenhouder waren de afgelopen jaren een aantal keren door een wolf aangevallen, waarbij in totaal 36 schapen werden gedood. Ondanks dat de schapenhouder een wolfwerend raster had laten plaatsen.
De schapenhouder voerde aan dat hij voor al zijn percelen (mobiele) wolfwerende rasters had aangeschaft. Van overtreding van artikel 1.6, derde lid, van het Bhd kan volgens hem daarom geen sprake zijn. 

Animal Rights voerde aan dat er een zogeheten preventiekit bestaat met aanbevelingen, die verder gaan dan het aanbrengen van een wolfwerend raster. Maar de voorzieningenrechter stelt vast dat die aanbevelingen geen dwingend karakter hebben. De rechter oordeelde dat niet is gebleken dat het wolfwerend raster dat de schapenhouder heeft aangebracht, dermate gebrekkig zou zijn dat de wolf daardoor de schapen (toch) heeft kunnen aanvallen. Niet geheel duidelijk is hoe de wolf de percelen van de schapenhouder – ondanks het aanwezige wolfwerend raster - precies is binnengedrongen. Op dit moment is het onvoldoende duidelijk wat de beste wijze is om dieren te beschermen tegen wolvenaanvallen, aldus de rechter.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier