Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Afrikaanse varkenspest: wat hangt hobbyvarkens boven het hoofd?

Ingediend door jinke op 14 september 2018 - 13:02

Zodra Afrikaanse varkenspest via wilde zwijnen ons land dreigt binnen te komen, krijgen ook houders van hobbyvarkens met deze ziekte te maken. Commerciële varkenshouders zullen pleiten voor een landelijke ophokplicht.

Het ministerie van landbouw heeft, ondanks besmettingen in het buitenland, laten weten nog geen aanleiding te zien om extra maatregelen te treffen. Wel wordt voortdurend bekeken of er maatregelen nodig zijn, bovenop de verplichting om vervoermiddelen voor evenhoevigen vanuit landen waar bedrijven besmet zijn, direct na aankomst in Nederland te reinigen en te ontsmetten.
 Mochten er extra voorzorgsmaatregelen komen, dan zullen die mogelijk van toepassing zijn op iedere varkenshouder, dus ook op de houder van hobbyvarkens.

Wat hangt hobbyvarkens precies boven het hoofd?

Het draaiboek Klassieke Varkenpest geeft daarover uitsluitsel. Dat is van toepassing zodra er varkenspest uitbreekt in Nederland. Het geldt ook voor Afrikaanse varkenspest. Met dit verschil: tegen klassieke varkenspest kan bij een uitbraak worden gevaccineerd, tegen Afrikaanse varkenspest niet. Er is namelijk geen vaccin.

Het draaiboek maakt onderscheid tussen commercieel gehouden varkens en hobbyvarkens. Wil je dat jouw varkens als hobbyvarken worden behandeld, dan is het noodzakelijk om ze als zodanig te registreren. Kijk hiervoor op Identificatie en registratie van varkens. Wil je geen enkel risico lopen, meld je varkens dan aan bij een van de genoemde databanken en doe ze een oormerk in.

Varkenshok, goede afrastering, voer geen voedselresten, voorkom contact met wilde zwijnen
Heb je je varkens buiten lopen?

  • Zorg er dan voor dat ze achter een goede, liefst een dubbele (elektrische) afrastering staan. Zorg ook voor voldoende afstand tussen afrastering, openbare weg en omliggende percelen.
  • Varkens moeten naar binnen kunnen als dat nodig is. Als er één besmet wild zwijn in Nederland wordt gevonden, dan zal er al heel snel een ophokplicht komen. Richt het binnenverblijf zo in dat ze daar eventueel langer kunnen verblijven. Dat betekent vooral dat het groot genoeg is en dat ze er kunnen eten, drinken en slapen. Varkens moeten natuurlijk wel kunnen plassen en poepen. Daarvoor kun je een overdekte uitloop maken.
  • Voer je varkens geen voedselresten, zorg ervoor dat passanten dat ook niet kunnen doen en voorkom contact tussen jouw hobbyvarkens en wilde zwijnen. Zorg ervoor dat keukenafval niet in het milieu terecht komt waar het wilde zwijnen kan aantrekken.

Er zijn inmiddels talrijke wilde zwijnen in Nederland buiten de daartoe aangewezen gebieden (Veluwe en Limburgse Meinweg). Zie kaart in wiki Afrikaanse varkenspest. Buiten de aangewezen gebieden geldt een zogeheten nulstand, maar die is jarenlang niet gehandhaafd.

Aangifteplichtig
Heb je het vermoeden dat jouw varkens besmet zijn met Afrikaanse varkenspest, meld dat dan bij de NVWA. In de wiki over Afrikaanse varkenspest kun je meer lezen over de ziekteverschijnselen.

Bezoekersregeling
Wordt er een bezoekersregeling ingesteld, dan geldt die ook voor hobbydierhouderijen en kinderboerderijen en andere bedrijven met een publieke functie. Wanneer er een uitbraak dreigt, geldt het advies om voldoende voer in te slaan, zodat een periode van strenge voorzorgsmaatregelen kan worden overbrugd.

Hygiëneprotocol
Zodra er een uitbraak is, zal er een standstill in heel Nederland worden afgekondigd. Vanaf dit moment is het voor zowel professionele varkenshouderijen als kleinschalige hobbydierhouderijen met varkens, verboden om personen toe te laten op het bedrijf. De maatregelen voor de bedrijfshygiëne en bezoekers zoals beschreven in paragraaf 7.8 van het draaiboek, gelden ook voor kleinschalige hobbybedrijven. Het gaat om maatregelen zoals scheiding tussen woongedeelte en verblijf van de varkens of toegang van verzorgers tot de dieren. Daarnaast dienen (kleinschalige) hobbydierhouders voor een hygiëne protocol te zorgen om eigen dieren te beschermen en, bij een eventuele besmetting, verspreiding van het virus vanuit eigen dier(en) te voorkomen. 

Uitbraak en ruimen
Wordt er een uitbraak geconstateerd bij jouw hobbyvarkens, dan zullen deze worden gedood. De hobbyvarkenshouders met wie je contact hebt gehad, krijgen te maken met controle. Wordt er een uitbraak geconstateerd bij een commercieel bedrijf, dan komt er een ruimingscirkel van 1 kilometer rond het bedrijf. Omdat commerciële varkensbedrijven in Nederland zeer dicht op elkaar zitten, met daartussen burgerwoningen, kan het zijn dat het ruimingsgebied al gauw groter wordt dan die ene kilometer. Of hobbyvarkens in een ruimingsgebied preventief worden geruimd is ook afhankelijk van een risico-analyse: kan de hobbyvarkenshouder voldoende voorzorgmaatregelen nemen om besmetting te voorkomen?

Uitzondering voor hobbyvarkens
Een uitzondering kan gemaakt worden voor kleinschalige hobbyhouderijen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie definitie kleinschalig bedrijf). Als er preventief geruimd gaat worden, zullen varkens op een kinderboerderij in een ruimingsgebied ook geruimd worden, tenzij de kinderboerderij voldoet aan de definitie voor een kleinschalige hobbybedrijf in de varkenshouderij.
Een speciale commissie van deskundigen zal het ministerie van landbouw adviseren of uitzonderingen verantwoord zijn.

Definitie kleinschalig hobbybedrijf
Een kleinschalig hobbybedrijf wordt in de varkenshouderij gedefinieerd als een bedrijf dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Er worden maximaal 4 varkens ouder dan 10 weken gehouden.
• Ze leveren geen varkens af aan professionele varkensbedrijven (d.w.z. varkensbedrijven met een A, B, C, D, E of F status in de Verordening Varkensleveringen van het PVE), met uitzondering van leveringen aan de slacht.

Het volledige draaiboek is te vinden via een link in de wiki Afrikaanse varkenspest.

Redactie Levende Have

Andere berichten over Afrikaanse varkenspest:

Nieuwe berichten:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier