Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Dankzij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - kortweg Wabo - zijn verschillende vergunningen opgegaan in de omgevingsvergunning. De Wabo heeft als voordeel dat voor een project dat uit meerdere activiteiten bestaat, maar één vergunningaanvraag kan worden ingediend, die door één bevoegd gezag via één procedure wordt afgehandeld en die tot één beschikking leidt.

Paarden houden voor de hobby
Bij een hobbymatig paardenhouderij zal, vanwege de geringe omvang van dit type paardenhouderij, in veel gevallen een lichter regiem worden toegepast. Daarbij zal vooral de vraag moeten worden beantwoord of bewoners van aangrenzende woningen geen hinder ondervinden. Met name voor de mestopslag, buitenrijbaan, verlichting en stallen geldt dat deze op voldoende afstand van gevoelige bestemmingen moeten worden gesitueerd. Voor een hobbymatige paardenhouderij kan uit een oogpunt van dierenwelzijn het verzoek worden ingediend een schuilgelegenheid toe te staan. Bij de beoordeling van de aanvraag voor een dergelijk bouwwerk kunnen gemeenten aansluiten bij hetgeen is opgenomen in de Gids voor Goede Praktijken Uit deze Gids volgt dat voor paarden onder die omstandigheden, een schuilgelegenheid in de vorm van een schuilstal of bosschage (bomen of struiken) noodzakelijk is.(1)

Bij het houden van meer dan 51 paarden is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets noodzakelijk (OBM) Bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/omgevin…

Verder is van belang dat je kunt aantonen dat je de paarden hobbymatig houdt. Heeft het houden van de hobbydieren zo'n omvang, dat je dit kunt vergelijken met een bedrijf? Om te bepalen of je hobbymatig bent, kan worden gekeken naar:

  • Continuïteit van de activiteit (hoe lang duurt de activiteit) Winstoogmerk van de activiteit (verhouding tussen kosten en baten)
  • Hinder van de activiteit Omvang van de dierstapel (hoeveel dieren en van welk soort)
  • Huisvesting van de dieren (zijn er speciale voorzieningen) Commerciële doeleinden (bijvoorbeeld advertenties)
  • Gebruik van de dieren (voor hobby of eigen gebruik) Perceelsgrootte Omgeving (in landelijk of stedelijk gebied)

Ook moet je bij het houden van paarden rekening houden met de wetgeving voor mest. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatig en hobbymatig. Zie verder de   meststoffenwet Komen er klachten van omwonenden dan kan de gemeente u vergunningplichtig verklaren. U kunt daartegen bij de rechter in beroep. Ook kan de gemeente optreden op grond van de Algemene Politie Verordening.

Indien burgemeester en wethouders een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vestigen of uitbreiden van een paardenhouderij hebben ontvangen, zal onderzocht moeten worden voor welke activiteiten de aanvraag is ingediend.
Vervolgens kan de aanvraag inhoudelijk getoetst worden. De volgende vragen kunnen dan een rol spelen bij het verlenen van de omgevingsvergunning:
1.Om welk bedrijfstype of welke combinatie van bedrijfstypen gaat het?
2. Is daarbij sprake van een productiegerichte of gebruiksgerichte paardenhouderij?
3. Betreft het een bedrijfsmatige of semi-bedrijfsmatige activiteit?
4. Zijn de in de aanvraag opgenomen voorziening(en) relevant?
5. Wordt bij de vestiging of uitbreiding van de paardenhouderij de overlast geminimaliseerd?
6. Is het noodzakelijk de aanvraag te laten beoordelen door een agrarische beoordelingscommissie?
Deze vragen zijn uitsluitend op (semi-)bedrijfsmatige paardenhouderijen van toepassing.

(1) De paardenhouderij in het omgevingsrecht, een uitgave van de Sectorraad Paarden, 2014 (zie bijlage)

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier