Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regelgeving geneesmiddelen voor paarden die naar de slacht gaan

Vanaf 1 januari 2009 gelden nieuwe Europese regels voor paarden, pony's en ezels die naar het slachthuis gaan. Deze dieren moeten dan naast hun paspoort vergezeld zijn van ondertekende 'voedselketeninformatie' (VKI). Via de VKI informeert de paardenhouder het slachthuis en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) over het paard. De gegevens worden gebruikt bij het keuren en slachten en van het paard. Het formulier is opgesteld in overleg tussen de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), de VWA en de Sectorraad Paarden.

Zonder VKI kunnen de dieren niet geslacht worden. Als de dieren op het slachthuis aankomen zonder VKI, moet de slacht uitgesteld worden tot de informatie wel beschikbaar is. De VKI-verplichting geldt uiteraard niet voor paarden waarvoor in het Paardenpaspoort (deel I) is aangegeven 'niet bestemd voor humane consumptie'. Deze dieren mogen immers niet geslacht worden.

Het VKI-formulier is te vinden op de website van de Sectorraad Paarden (www.sectorraadpaarden.nl). Het VKI-formulier bevat een toelichting die helpt bij het invullen van het formulier. Roep bij twijfel de hulp van een dierenarts in. De paardenhouder moet alle informatie doorgeven die van belang is voor de veiligheid van het vlees. Het gaat dus vooral om de gezondheid van het dier, resultaten van uitgevoerd onderzoek en om toegediende diergeneesmiddelen. Ook moet de naam en het adres van de dierenarts worden genoteerd. Na het invullen moet de eigenaar of houder de formulieren ondertekenen en met het paard meegeven, ook als het paard via een veehandelaar naar de slacht gaat.

Voor paarden zijn er niet veel middelen geregistreerd. Als er geneesmiddelen gebruikt worden, moet daarvoor een wachttermijn zijn aangegeven die verstreken moet zijn voordat het dier geslacht wordt. Op het VKI-formulier wordt nader ingegaan op de aan te houden wachttermijnen. In ieder geval moeten alle diergeneesmiddelen worden vermeld die de laatste zestig dagen zijn toegediend. Maak hiervoor gebruik van een logboek met medicijnregistratie.

De EU heeft een lijst met geneesmiddelen opgesteld die mogen worden toegediend aan ‘voedselproducerende’ paarden, dus paarden die naar de slacht gaan. De lijst is met de Wijziging Diergeneesmiddelenregelgeving begin 2008 in Nederland in werking getreden. Het gebruik van middelen die voorkomen op de positieve lijst (zie bijlage) moet de dierenarts melden in het paardenpaspoort. De wachttijd bij het gebruik van stoffen van de positieve lijst bedraagt zes maanden. Vanwege het gebrek aan geregistreerde diergeneesmiddelen bij paarden heeft de Europese Commissie besloten de lijst op te stellen. De middelen mogen worden toegediend wanneer er geen alternatief beschikbaar is. De middelen die op de lijst staan, mogen alleen worden gebruikt bij de specifieke ziekteverschijnselen, behandelingsbehoeften of zoötechnische doeleinden genoemd in de verordening. Bovendien moet de behandeling noodzakelijk zijn om ondraaglijk lijden bij het paard te voorkomen.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier