Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regels voor preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten

In het verleden gold de regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE's. Deze regeling is in 2021 ingetrokken, vanwege de Europese Animal Health Regulation. Het is er voor de hobbymatige houders niet overzichtelijker op geworden.

Voor elke dierziekte gelden nog steeds allerlei eisen ter preventie, bestrijding en monitoring. Die kunnen ook nog eens per diersoort verschillen. Hobbymatige houders zijn van veel van deze eisen, maar zeker niet alle eisen vrijgesteld. Waar hobbymatige houders precies aan moeten voldoen is onmogelijk terug te vinden. Levende Have zal aan het ministerie van LNV om opheldering vragen. Tot die tijd beperken we ons hier tot het volgende:

Algemene regels
Er zijn algemene regels, zoals voor het ontsmetten van voertuigen voor evenhoevigen. Die zijn onder meer ondergebracht in het Besluit houders van dieren. Zo is in het Besluit houders van dieren (artikel 2.10a) opgenomen dat een houder van tien of meer evenhoevigen over een reinigings- en ontsmettingsplaats moet beschikken (eenvoudige wasplaats). Na het lossen van evenhoevigen moet de lege vervoerseenheid gereinigd en ontsmet worden op deze wasplaats.

Hoe een eenvoudige wasplaats er precies uit ziet, kan verschillen per inrichting. Het is vooral van belang dat de wasplaats geschikt is voor de reiniging en ontsmetting van het type vervoermiddelen die op die inrichting evenhoevigen lossen. Zo kan de grootte van de wasplaats afgestemd zijn op de grootte van de vervoermiddelen die op de betreffende inrichting evenhoevigen lossen. Ook is van belang dat de wasplaats aan gestelde eisen voldoet, zie bijlage 8 van de Regeling houders van dieren. In die bijlage is bijvoorbeeld opgenomen dat de wasplaats op zodanige wijze worden verlicht dat de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen te allen tijde onbelemmerd en naar behoren kan plaatsvinden. Om aan deze eis te kunnen voldoen zal er dus verlichting van voldoende sterkte beschikbaar moeten zijn op de wasplaats. Een andere eis is dat er voldoende water op de wasplaats beschikbaar moet zijn voor het uitvoeren van de reiniging en ontsmetting. In periodes waarin het vriest, kan het lastig zijn om aan deze eis te voldoen. Er kunnen dan (tijdelijke) oplossingen, zoals overkapping en verwarming van het water gebruikt worden om ook als het vriest aan deze eis te voldoen. Indien dat niet te realiseren is, is reiniging en ontsmetting in een dergelijke periode niet mogelijk en kunnen er tijdelijk geen evenhoevigen worden aangevoerd.

Sinds 21-04-2021 geldt voor hobbyhouders:
• Inrichtingen die uitsluitend uit een weiland bestaan en waarbij er rondom dat weiland geen locatie is waar een eenvoudige wasplaats gesitueerd kan worden, worden uitgezonderd van de plicht om een wasplaats te hebben.
• Geen R&O-verplichting voor verplaatsingen binnen de inrichting.
• Wel R&O-verplichting als het transportmiddel de inrichting verlaat.
• Mobiele wasplaats? Ontheffing aanvragen bij de NVWA.

Regeling veterinaire maatregelen
Verder is er de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen. De Europese voorschriften voor de preventie en bestrijding van dierziekten zijn alleen van toepassing op aangewezen ziekten. Daarbij is voor elke aangewezen ziekte aangegeven voor welke specifieke diersoort(en) dit geldt.

Meldplicht zoönosen, aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige dierziekten
Houders, dierenartsen en medewerkers van onderzoeksinstellingen zijn verplicht een (vermoeden van) besmetting met zoönosen bij de NVWA te melden. Deze zoönosen zijn in artikel 3a.1 van de Regeling houders van dieren op basis van artikel 2.12, eerste of derde lid, van de Wet dieren aangewezen. Voor tientallen dierziekten geldt een meldingsplicht, voor een kleiner aantal geldt een bestrijdingsplicht. Een lijst met aangifteplichtige dierziekten is te vinden op de website van de NVWA.

Vaccinatieverbod
Nederland heeft op basis van verordening (EU) nr. 2020/689 een officiële vrijstatus voor de volgende ziekten:
de ziekte van Aujeszky Brucella melitensis, B. abortus en B. suis, Mycobacterium tuberculosis complex en Enzoötische boviene leukoss. Dieren mogen niet tegen deze ziekten worden ingeënt. 

Tentoonstellingen en keuringen
In de Regeling houders van dieren is een hoofdstuk (hoofdstuk 8a) toegevoegd met betrekking tot het tentoonstellen of keuren van runderen, schapen, geiten of in gevangenschap levende vogels alsmede voor wedvluchten met duiven. In artikel 4.15 van het Besluit houders van dieren is geregeld dat een organisator van een tentoonstelling of keuring met runderen, schapen of geiten doet daarvan ten minste 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop die tentoonstelling of keuring plaatsvindt melding moet doen bij de minister. In de praktijk moet de organisator deze melding bij de NVWA doen. 

Registratie
Voor de monitoring in geval van een besmettelijke dierziekte is van belang dat houders de lokatie waar zij dieren houden, registreren. In artikel 84 van de Animal Health Regulation is opgenomen dat in principe alle inrichtingen waar landdieren worden gehouden zich bij de overheid moeten registreren. Een inrichting waar landdieren worden gehouden is een breed begrip en is in artikel 4 van de verordening gedefinieerd als ‘een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar dieren buiten worden gehouden, een milieu of plaats waar dieren of levende producten worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis’. Huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden en dierenartspraktijken en veterinaire klinieken vallen hier echter wel buiten.

Terug naar

 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier