Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen LNV, heeft met ingang van 1 januari 2009 een aantal preventieregels gewijzigd. Het gaat daarbij om de regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten, en zoönosen en TSE’s en in het bijzonder om de regels voor het bijeenbrengen en het vervoer van schapen, geiten en runderen.

De voornaamste wijzigingen voor de houders zijn:

  • De 21-dagen quarantainemaatregel is afgeschaft voor bedrijven waar runderen worden gehouden. Door de vele uitzonderingen die daarop zijn gemaakt is het veterinaire effect van de maatregel zeer beperkt en is de maatregel moeilijk handhaafbaar. Met het vervallen van de 21 dagen quarantainemaatregel voor rundveehouderijen vervallen tevens een aantal registratieverplichtingen.
  • Voor houders van schapen en geiten is de 21-dagen quarantainemaatregel eveneens afgeschaft, behalve voor schapen en geiten die bestemd zijn voor de export.
  • De regels voor het laden, lossen en overladen van evenhoevigen zijn afgeschaft. Een correcte gang van zaken is een verantwoordelijkheid van de dierhouders. Overigens blijft de basisregel bestaan dat een vervoermiddel of vervoerseenheid op 1 locatie in zijn geheel wordt gelost.
  • De hygiënemaatregelen voor de houders van evenhoevigen zijn vervallen. De veehouder is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende preventieve maatregelen. Wel moet een houder van tien of meer schapen, geiten of runderen beschikken over een eenvoudige plaats voor reinigen en ontsmetten. Vervoermiddelen moeten na vervoer van evenhoevigen worden gereinigd en ontsmet. Ze mogen anders niet de openbare weg op.


Wasplaats verplicht bij 10 of meer evenhoevigen
Wat blijft is de verplichting vervoermiddel waarmee evenhoevigen worden vervoerd te reinigen en te ontsmetten. Daartoe beschikt een houder van tien of meer evenhoevigen over een eenvoudige wasplaats. In de oude regeling gold dit voor 5 of meer evenhoevigen én gold deze verplichting slechts indien er evenhoevigen op het bedrijf werden aangevoerd.

Voor de controleerbaarheid is het voorschrift op dit punt aangepast en dienen voortaan alle houders van 10 of meer evenhoevigen over een dergelijke voorziening te beschikken. De grens van 10 evenhoevigen is gekozen met het oog op hobbymatige houders van dieren.
Voor deze groep geldt na lossing van een vervoermiddel de plicht om mee te werken aan reinigen en ontsmetten, maar zij hoeven daarvoor niet noodzakelijk te beschikken over een eenvoudige R&O-plaats. Zie verder de wiki over reinigen en ontsmetten .

Terug naar

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier