Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wat doe je met overtollige dieren?

Ingediend door jinke op 07 februari 2021 - 13:08

Iedereen die fokt, krijgt te maken met de vraag: wat is een goede bestemming voor de overtollige dieren? Heeft een andere dierhouder er belangstelling voor? En als ze niet in leven kunnen blijven, omdat er geen vraag naar is, ben je dan bereid ze te doden?

Dat zijn lastige, ethische vragen die het beste gesteld kunnen worden voordat je dieren gaat houden en ermee gaat fokken. Lammetjes zijn leuk, maar de helft bestaat doorgaans uit rammetjes. Kuikens zijn leuk, maar wat doe je met de haantjes? Of wat doe je met de dieren die niet aan de rasstandaard voldoen? Plaatsing op Marktplaats is lang niet altijd succesvol en heeft ook zo z'n keerzijden. 

Doden is niet verboden
Doden is niet verboden. Alleen honden, katten en ganzen mogen niet door de eigenaar zelf gedood worden volgens de Wet Dieren. Andere dieren die door particulieren worden gehouden, zoals konijnen, cavia's, kippen, schapen en geiten, mogen door de eigenaar worden gedood mits de dieren bij het doden geen pijn lijden. Ze moeten eerst verdoofd of bedwelmd worden voordat ze worden gedood.

Document over verantwoord doden 
KleindierNed, een overkoepelende organisatie waarin diverse organisaties van kleindierliefhebbers samenwerken, heeft een document opgesteld over het verantwoord doden van dieren. Het moet eraan bijdragen dat houders hun dieren zorgvuldig en met respect doden en daarbij volgens de wettelijke regels handelen.

Het document is speciaal bedoeld voor houders van vogels, waaronder pluimvee, sierduiven, postduiven, van konijnen en knaagdieren. Het is opgesteld in samenspraak met het ministerie van LNV en de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.
Het document richt zich op het doden van dieren waar iets mee aan de hand is (lichamelijke afwijking, gedragsafwijking, ziekte) en het doden van dieren voor eigen gebruik (consumptie). Het doel van het doden is dus van belang om te bepalen of er van verantwoord doden sprake kan zijn.

KleindierNed stelt:
Ons uitgangspunt is dat gezelschaps- en hobbydieren niet gedood worden tenzij voor consumptie of vanwege ondraaglijk lijden of andere ernstige gezondheidsredenen die het welzijn van het dier aantasten.

Daarmee neemt KleindierNed afstand van fokkers die dieren doden omdat ze niet over de juiste kleur beschikken, niet aan de rasstandaard voldoen of niet van het gewenste geslacht zijn. Volgens KleindierNed is doden in die gevallen alleen acceptabel als de gedode dieren ook opgegeten worden. 

Dodingsmethoden
KleindierNed geeft met het document over verantwoord doden een nadere invulling aan bestaande wet- en regelgeving. Dodingsmethoden en hulpmiddelen worden uitvoerig beschreven. Bij het verantwoord doden hoort een verantwoorde afvoer van de dode dieren, voor zover deze niet worden opgegeten. Kleine dode dieren (tot 1 kilo) mogen mee met het restafval, mits ze goed worden ingepakt, zo staat in het document beschreven.

Het fokken en kweken van dieren gaat onvermijdelijk gepaard met selectie van dieren voor de verdere fok met daarbij aandacht voor vitale kenmerken, aldus de bij KleindierNed aangesloten organisaties. Er kan ook sprake zijn van een overschot aan (mannelijke) dieren die de houder niet zelf wil of kan aanhouden. ''Sommige van deze dieren worden geslacht voor particulier huishoudelijk gebruik. Bij andere diersoorten zoekt men oplossingen in de kleinschalige verkoop aan andere liefhebbers.''

Met het document beoogt KleindierNed dat er binnen de individuele organisaties een beleid wordt gevoerd voor het verantwoord doden van dieren en daarmee een handvat wordt geboden aan de individuele houder. Het streven is te komen tot een uniform en transparant beleid als het gaat om het doden van dieren.

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier