Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Tweestrijd: wallaby's zijn geen hobbydieren

Ingediend door jinke op 13 oktober 2012 - 20:19
Mag de wallaby worden gehouden als hobbydier?

Tekst: Jinke Hesterman

Eens in de zoveel tijd is er weer een melding: wallaby’s gesignaleerd in bos, buitengebied of op de snelweg. Het gaat daarbij altijd om ontsnapte dieren van particulieren of een kinderboerderij. Niet alleen incidentele exemplaren komen voor, ook volwassen dieren met jongen. Steevast volgt op berichten over de vondst van een kangoeroegezinnetje een waarschuwing: nu de soort zich blijkt voort te planten is het hoog tijd dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd naar de mogelijke schadelijke effecten van vestiging en verspreiding van deze exoot.

Behalve de hoeders van de biodiversiteit, die in menig exoot een bedreiging zien van het Nederlandse ecosysteem, roert zich nu ook de Partij voor de Dieren zich in het debat over de kangoeroe. Vooral als er weer eentje moet worden doodgeschoten omdat hij het verkeer in gevaar heeft gebracht. ‘’Mensen weten vaak niet hoe de dieren gehouden moeten worden en het komt ook niet ten goede aan het welzijn van het dier’’, aldus de PvdD.

Terwijl in het land van herkomst – Australië - het houden van wallaby’s als gezelschapsdier is verboden (met uitzondering van de staten Victoria en South Australia waar een vergunning kan worden aangevraagd), is het in Nederland vooralsnog toegestaan om de wallaby als huisdier te houden. Er  worden ook geen voorwaarden gesteld aan de verkoop van wallaby’s. Staatssecretaris Bleker heeft dat onlangs nog weer eens bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer: ‘’Voor de niet-beschermde kangoeroesoorten, waaronder de Bennet wallaby, bestaat geen vergunningenplicht. (…) Wel is in het voorgenomen Besluit gezelschapsdieren de plicht opgenomen om bij de verkoop van gezelschapsdieren schriftelijke informatie te verstrekken, zodat de koper in staat is het dier zo goed mogelijk te verzorgen.’’

Positieflijst
Niettemin is er een discussie gaande, zeker nu er een positieflijst wordt opgesteld.  Onderzoek van Wageningen Universiteit moet uitwijzen of het gedrag en het welzijn van diverse soorten zoogdieren het houden van deze dieren mogelijk maken. Daartoe is onder meer een enquête uitgevoerd onder houders van kangoeroes en organisaties als de Stichting AAP. Uiteindelijk zal dit onderzoek leiden tot een advies over plaatsing van zoogdiersoorten op de positieflijst.

De discussie spitst zich vooral toe op de vraag of het praktisch mogelijk is wallaby’s te houden in Nederland en wat dat doet met het welzijn van deze dieren. Wallaby’s hebben vooral veel buitenruimte nodig, minimaal tweehonderd vierkante meter, met voldoende schuilgelegenheid en daaromheen een hek dat zeker twee meter hoog is. Op volle snelheid bewegen deze dieren zich immers voort met zo’n dertig kilometer per uur, afgelegd in sprongen van gemiddeld 5 meter. Een weitje van tien bij tien meter (zoals een wallabyhouder adviseert op zijn website) beperkt deze dieren dus ernstig in hun bewegingsvrijheid.

Ethische kant
Maar daarnaast zit er ook een ethische kant aan het houden van niet-gedomesticeerde dieren, zoals de kangoeroe. Met andere woorden: mag je een van oorsprong wild dier dat gewend is om dagelijks grote afstanden af te leggen, wel achter een afrastering zetten, puur en alleen omdat je daar zelf plezier aan beleeft? Om de discussie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden een afwegingsmodel opgenomen in het eindverslag van het project Rechtvaardiging voor het houden van dieren. In dit afwegingsmodel gaat het erom of het houden van dieren voor een bepaald doel de belangen van het dier respecteert, en zo niet, of het doel zo waardevol wordt gevonden dat dit de aantasting van de belangen van het dier kan rechtvaardigen. Een lastige vraag die niet alleen de individuele houder aangaat, maar de hele maatschappij. Iedereen mag daar wat van vinden.

Bron: Eindverslag Project rechtvaardiging voor het houden van dieren. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie i.s.m. het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Te vinden in wiki over Positieflijst .

VOOR
David van Gennep, directeur Stichting AAP
Als een dier in het land van herkomst verboden is als gezelschapsdier, moet je je flink achter de oren krabben als je hoort dat een wallaby in Nederland op een minuscuul terreintje gehouden mag worden. Het dier legt in het wild grote afstanden af, waardoor dergelijke huisvesting in gevangenschap als dierenmishandeling kan worden beschouwd. Tel daarbij op dat de wallaby een schemerdier is en ons klimaat te koud en nat en je hebt een dier dat wat AAP betreft absoluut niet op de positieflijst thuishoort. Ook al is het dier nog zo rustig in de omgang, als een wallaby schrikt kan het flink van zich aftrappen of boksen. Vooral bij een kind is de impact van zo’n trap niet te overzien.
AAP komt natuurlijk alleen die gevallen tegen waar het mis gaat en mensen van hun ‘Skippy’ af proberen te komen. Maar het feit dat dit regelmatig voorkomt, en er tevens dieren ontsnappen die hun vluchtpoging niet overleven (door bijvoorbeeld stress of politiekogels) zegt genoeg. Zo’n ontsnapping is ook risicovol voor mensen: in juni werd een wallaby langs de A27 doodgeschoten door de politie om auto-ongelukken te voorkomen. Daaruit blijkt dat hulpdiensten nauwelijks getraind zijn in het hanteren van dergelijke dieren, waardoor de ellende nog groter wordt. Kortom: een wallaby is een exotisch dier met een zeer specifieke verzorging en hoort niet thuis op een bedrijventerrein, in een privéparkje of achtertuin. Een korte positieflijst is positief voor dieren!

TEGEN
Dick Verwoert,  voorzitter van de Vereniging van Parkdierenliefhebbers
Als “Vereniging van Parkdierenliefhebbers” bestrijden wij deze stelling.  Met voldoende kennis van zaken, maar dat geldt voor het houden van alle dieren, zijn ook wallaby’s prima te houden als hobbydier. Wij hebben vele tientallen jaren ervaring op dit gebied en hebben er mede voor gezorgd dat er momenteel diverse speciaalvoeders voor deze dieren te verkrijgen zijn en dat er enkele dierenartsen zijn die specialistische kennis van deze dieren bezitten. Wel is het zeker aan te raden om voor aanschaf van exotische dieren te zorgen voor goede voorlichting door mensen met veel ervaring of beter nog eerst lid te worden van onze vereniging. Dan heb je alle ervaring die beschikbaar is binnen handbereik.
Ook zijn wij van mening dat het in principe mogelijk moet zijn om hobbymatig alle dieren te houden die men maar wenst, mits het dierenwelzijn kan worden gewaarborgd. Wij zijn fervent tegenstander van de nu in ontwikkeling zijnde positieflijst, waarbij door het toepassen van betwistbare criteria opgesteld door de WUR, wordt bepaald of een zoogdier al dan niet gehouden kan en mag worden door een hobbydierhouder.  In plaats hiervan pleiten wij al jaren voor houderij-eisen met daarin bindende afspraken omtrent huisvesting, kennis van zaken en lidmaatschap van speciaalclubs. Maar mede door voorstanders van deze stelling en andere niet door enige kennis van zaken gehinderde zelfbenoemde deskundigen zijn deze voorstellen steeds verworpen.
 

Verschenen in

Comments

Ik verbaas mij weer dat de heer van Gennip ook hier met zijn hypocriete mening wegkomt zonder enige kritische noot van de redactie. Soms leggen wallaby's inderdaad grote afstanden af, dit heeft echter geen enkele relatie met het welzijn van deze dieren. Indien deze dieren hadden kunnen fourageren op een beperkter terrein dan zouden zij dit zeker hebben verkozen boven het zich nutteloos inspannen. Tevens doet van Gennip voorkomen of wallaby's in Nederland allemaal worden gehouden op in verhouding minuscule terreintjes, hij heeft het hier dan waarschijnlijk over de eigen situatie bij AAP, want onze leden met wallaby's beschikken over het algemeen over prima verblijven voor deze dieren met voldoende ruimte. Het klimatologische probleem komt ook weer uit de grote duim van David van Gennip. De soort wallaby die door 99 % van de liefhebbers in Nederland wordt gehouden is de Bennets Wallaby. Deze soort komt voor in een omgeving die klimatologisch vrijwel vergelijkbaar is met Nederland. Ook schrijft van Gennip dat het zo gevaarlijk is om onze kinderen met wallaby's samen te houden want dan zouden zij wel heel gevaarlijk getrapt kunnen worden. Ik ken de persoonlijke omstandigheden van David van Gennip niet, maar ik mag toch hopen dat als hij kinderen heeft wel ooit het verstand bij hem zal doordringen dat het zonder toezicht samen laten van te kleine kinderen en dieren te allen tijde voorkomen dient te worden. Bijna alle incidenten in deze gebeuren echter tussen kinderen en honden maar over een totaal verbod op het houden van honden hoor je ook van Gennip nooit. Dus waardeloos argument in deze discussie. Ook wij zijn voorstander van optimalisering van dierenwelzijn maar niet door een houderijverbod, met het risico op het ontstaan van een "ondergronds"circuit. Met bindende houderijvoorschriften is borging van dierenwelzijn veel beter te realiseren. Dick Verwoert. Vereniging van Parkdierenliefhebbers. Projectgroep Positieflijsten PVH. 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier