Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep

Ingediend door jinke op 16 februari 2022 - 20:45
Waar krijgen houders van hobbykippen mee te maken als er een uitbraak is van hoogpathogene vogelgriep?
 
a. Ophok- en afschermplicht
Bij een dreiging of een uitbraak van vogelgriep wordt een ophok- en afschermplicht ingesteld. Voor houders van hobbypluimvee geldt geen algemene ophokplicht. In geval van een landelijke ophok- en afschermplicht moeten houders van hobbykippen en ander pluimvee hun dieren afschermen van contact met wilde vogels en hun uitwerpselen. Dat kan door de dieren onder te brengen in een voliere of een ren, overdekt met gaas en zeil. Zoals op deze video.
 

 

De afschermplicht geldt voor alle hobbypluimveehouders, ongeacht het aantal dieren dat ze houden.
In het draaiboek aviaire influenza staat het zo: gehouden vogels die vanuit hobby, sport, schadebeheer of om andere redenen rondvliegen (en daarbij in direct contact met wilde vogels of in de buurt van pluimveebedrijven kunnen komen) moeten in elk geval tijdens de standstill binnen hun hok en/of volière blijven. Dat geldt ook voor hoenderachtigen (waar de welzijnsimpact van ophokken acceptabel wordt geacht)
Voor alle andere categorieën hobbymatig gehouden vogels, waaronder watervogels, probeert de houder met andere maatregelen contact met wilde vogels en hun uitwerpselen te voorkomen. Dit is mede in het belang van de houder zelf, aangezien hij op die manier de kans dat zijn dieren besmet raken verkleint. Voor hobbymatig gehouden pluimvee en vogels kan, rekening houdend met het dierenwelzijn en op basis van een risico-inschatting worden besloten de afschermplicht te versoepelen of aan te passen.'' 
 
b. Vervoersverbod
Sinds 2021 is Nederland verplicht ook rond besmette hobbypluimveehouderijen en kinderboerderijen zones in te stellen waar vervoersverboden gelden. Lidstaten mogen van deze Europese regels afwijken in geval er sprake is van houderijen met minder dan 50 vogels.
Binnen het 3 en 10 kilometer gebied gelden bovenop de landelijke maatregelen strengere maatregelen voor onder andere vervoer van dieren en producten, een, bezoekersverbod en een jachtverbod.

Welke dieren mag ik vervoeren in het gebied?
Een verplaatsingsverbod geldt voor het verplaatsen voor vogels die van of naar een locatie gaan waar vogels worden gehouden. Vervoer van andere dieren dan vogels is onverminderd toegestaan als van of naar locatie zonder vogels.
De Europees voorgeschreven norm is dat er geen verplaatsingen van vogels vanuit het gebied toegestaan zijn vanuit inrichtingen. Duiven zijn vogels en de plaats waar ze worden gehouden, zijn inrichtingen. Houders van duiven worden dus per definitie als ‘inrichting’ aangemerkt, en voor deze houders geldt dus het verplaatsingsverbod van vogels in een beperkingszone. Duiven mogen dan dus niet naar een evenement buiten de beperkingszone vervoerd worden.

Wat is een inrichting?
In de gebiedsregelingen is in artikel 4 opgenomen dat het verboden is om vogels te verplaatsen vanuit en naar een inrichting. Een inrichting is in de AHR (Animal Health Regulation) gedefinieerd als: een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar dieren buiten worden gehouden, een milieu of plaats waar dieren of levende producten worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis,
met uitzondering van:
a) huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden;
b) dierenartspraktijken en veterinaire klinieken.
Degene die duiven, kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen of loopvogels houdt, houdt deze dieren altijd in een inrichting. Op basis van de diergezondheidsverordening (verordening (EU) nr. 2016/429) kunnen duiven niet als gezelschapsdieren worden gehouden, volgens artikel 4, onderdeel 11. Dat artikel verwijst naar bijlage 1, deel B van de diergezondheidsverordening waarin gezelschapsdieren zijn gedefinieerd. Uit dat artikel volgt ook dat gezelschapsdieren worden gehouden voor niet-commerciële privé-doeleinden, Om vogels als gezelschapsdieren te houden, moet het gaan om andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae), mits ze voor niet-commerciële privé doeleinden worden gehouden.
Hieruit volgt dat kippen, kalkoeken, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels nooit gezelschapsdieren zijn, en andere vogelsoorten wel (bijv. een kanarie), mits ze voor niet-commerciële privé doeleinden worden gehouden. 

Mag ik nog met mijn vogel die ik houd als huisdier naar de dierenarts in het gebied?
Alle andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden ganzen, kwartels duiven fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae) mag je verplaatsen naar een dierenarts. Vogels die wel onder bovengenoemde soorten vallen, die je  als gezelschapsdier houdt, mogen niet verplaatst worden. Een dierenarts mag wel bij jou thuis komen om de dieren te onderzoeken/behandelen.

Grens bij 50 vogels
De Minister van LNV mag afwijken van voorgeschreven maatregelen, onder andere als een uitbraak zich voordoet in een inrichting waar maximaal 50 in gevangenschap levende vogels worden gehouden (onderdeel c van dat artikel). In dat geval mag worden afgeweken van de verplichting om bijvoorbeeld een vervoersverbod in te stellen. De Minister mag dit alleen doen als er naar haar oordeel geen risico’s voor verdere verspreiding van de dierziekte zijn. “In gevangenschap levende vogels” zijn vogels die worden gehouden met een ander doel dan de productie van eieren, vlees of andere dierlijke producten, maar voor bijvoorbeeld voor de gezelligheid, tentoonstellingen of wedstrijden.  Dat neemt niet weg dat wel andere maatregelen (kunnen) worden getroffen, zoals het doden van besmette dieren en verdachte dieren. Ook daar gelden weer uitzonderingen voor, bijvoorbeeld als het gaat om de opvang van in het wild levende vogels of om dieren van zeldzame rassen (artikel 13, tweede lid, van verordening 2020/687). Dit uiteraard na eerst een risicobeoordeling te hebben uitgevoerd.
 
c. Tentoonstellingsverbod
Meestal zal er een tentoonstellingsverbod worden ingevoerd. Hobbypluimvee van verschillende adressen mag dan niet bijeen worden gebracht.
 
d. Hygiënemaatregelen
Als er een vervoersverbod is afgekondigd - lokaal of landelijk - geldt er doorgaans ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven. Voor mensen die hobbymatig pluimvee houden in hun tuin (in bijvoorbeeld een vijver, volière of hok) geldt dat bezoekers niet in direct contact met het pluimvee of pluimveeverblijf mogen komen. De locatie (kinderboerderij b.v.) hoeft niet gesloten te worden, maar het betreden van de plek waar pluimvee, eenden, zwanen, ganzen en loopvogels worden gehouden, is wel verboden. Personeel (verzorgers) moeten ook hygiënemaatregelen nemen bij het betreden van de vogelverblijfplaats. Indien bezoek noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of volksgezondheid, is dat toegestaan. Dan moet ook hier het hygiëneprotocol voor bezoekers gevolgd worden (zie website NVWA, daar staan alle geldende hygiëneprotocollen)
 
e. Vaccinatie
Hobbypluimvee mag gevaccineerd worden tegen vogelgriep, maar daarvoor is wel toestemming nodig van de EU. Het ministerie kan deze toestemming aanvragen.
 
f. Ruimingen
De kans dat er nog hobbypluimvee wordt geruimd is zeer klein en eigenlijk alleen aanwezig als er hobbykippen, ganzen, eenden, zwanen of loopvogels besmet zijn geraakt. Alternatieve maatregelen zoals een afschermplicht van het hobbymatig gehouden pluimvee, hygiënemaatregelen, het monitoren van de dieren en eventueel preventief vaccineren komen voor ruimingen in de plaats. 
 
g. Meldplicht
Wanneer je verschijnselen ziet die duiden op vogelgriep (zie wiki over Vogelgriep), dan kun je contact opnemen met het dierziektenmeldnummer 045-5354232. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Maak je je ongerust over de gezondheid van je kippen, bel dan eerst je dierenarts. Het virus H5N8 is zeer dodelijk voor kippen en zal al gauw leiden tot sterfte bij meerdere dieren.  
 
h. Welke diersoorten vallen onder de maatregelen tegen vogelgriep?
De volgende pluimveesoorten en vogelsoorten kunnen vogelgriep krijgen:
  • hoenderachtigen, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders, patrijzen, pauwen, grootpoothoenders en hokko's
  • watervogels, zoals eenden, ganzen en zwanen
  • loopvogels, zoals struisvogels, emoes en nandoes
i. Hoe zit het met de duiven en vogelgriep?
In het draaiboek staat:
Het risico dat duiven worden geïnfecteerd met AI virussen is klein, maar het is niet uitgesloten. Er hebben zich wel gevallen van AI bij (wilde) duiven in onder andere Turkije, Roemenië en Zuidoost-Azië voorgedaan. De gevoeligheid van de duif kan ook per AI-virus variant anders zijn. Postduiven kunnen virus verspreiden indien zij zijn geïnfecteerd. Verder zouden zij ook via hun poten of veren virus kunnen meedragen en verspreiden als ze worden losgelaten of vliegen over gebieden waar HPAI voorkomt, bij tentoonstellingen en in geval van verzamelingen voordat de dieren op wedstrijdvlucht gaan.

Wie duiven houdt in een straal van 10 kilometer van een besmet bedrijf mag de duiven niet vervoeren (vervoersverbod);
moet de duiven afschermen (afschermplicht) om zo te voorkomen dat je duiven in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.
Dit heeft gevolgen voor de duivenhouder, maar ook voor duivenverenigingen. Binnen een beperkingszone mag je bijvoorbeeld niet meer inkorven. En is het opleren van duiven niet toegestaan.
Er gelden geen maatregelen buiten een beperkingszone. Duiven zijn geen risicovogels. Zij kunnen echter wel besmet raken met het vogelgriepvirus, maar ze worden meestal niet ziek. 

Naleving maatregelen
Een goede naleving van de meldplicht en maatregelen is ook voor de hobbysector van groot belang, aldus het ministerie van LNV. Om het risico op insleep en verspreiding van het virus te kunnen voorkomen, maar ook omdat hoogpathogene vogelgriep een zoönose is en dus een risico kan vormen voor de gezondheid van degenen die in direct contact komen met besmette dieren.
Heb je vragen over vogelgriep, bel dan met 088 042 42 42.
Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier